Distelfink Banner

Distelfink Banner
Hanging from the Dunnereech

Wednesday, October 29, 2014

Ewicher Yeeger un die Verschimpfing geeich Der Reifkeenich

Sege zum Ewicher Yeeger (Holler) un aa die Verschimpfing geeich der Reifkeenich.

Samschdaag, 15. Newweling, 2014
13:00 Uhr

Lüsch-Müsselman Graabhof
1620 Mahoning Drive West
Lehighton, PA 18235

Sehnt mol uff Facebook in der Drupp bei der Distelfink Sippschaft.

Tuesday, October 7, 2014

Friday, September 26, 2014

Neiichkeet

Heit gheert der Graabhof zum Robert Lusch-Schreiwer. Er iss schunnt en urglaawischer Graabhof, un die Sippschaft watt im Zukunft en urglaawischer Saal datt baue.